Red

Avsender: Direktoratet for byggkvalitet

02.05.2019

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sendt på høring forslag om endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser. Det er gjennomført et omfattende forarbeid som blant annet har resultert i tre rapporter med faglige utredninger om regelverket knyttet til brannvern og avstandskrav på campingplasser.

Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Regelrådet mener at høringsnotatet ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1. Dersom de foreliggende faglige utredningene hadde blitt brukt i høringsnotatet på en hensiktsmessig måte, ville notatet fremstått mer komplett og saken ville fremstått som bedre utredet.

Det sentrale spørsmålet om de foreslåtte regelendringene vil få tilbakevirkende kraft er ubesvart, og dette fremstår som en betydelig mangel ved høringsnotatet. Nyttevirkninger for endringene er tilfredsstillende kartlagt, men utredningen av kostnadene for næringslivet har flere mangler. Regelrådet savner også en god beskrivelse av de berørte næringene og bedriftene, og en oversikt over bruken av de forskjellige avstandskravene på campingplasser i dag.

DiBK skal ha ros for tidlig involvering av berørte parter. På den andre siden stiller vi spørsmål ved at direktoratet ønsker å iverksette endringene så raskt som 1. juli i år, uten å lytte til hva bransjen mener er et realistisk tidspunkt for iverksetting.