Yellow

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

03.05.2019

Ut i fra en samlet vurdering mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Det er positivt at det gis en beskrivelse av det berørte næringslivet i høringsnotatet. De praktiske konsekvensene for næringslivet er gjennomgående godt beskrevet, men virkningene kunne vært nærmere konkretisert og tallfestet. Dette er en svakhet ved utredningen. Nyttevirkningene for næringslivet kunne med fordel også vært mer konkret beskrevet. Dette ville ha styrket beslutningsgrunnlaget vesentlig.

Problemstillingen og målet med forslaget er godt beskrevet, og forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert og gjort rede for. Regelrådet stiller imidlertid spørsmål ved om tidspunktet for ikrafttredelse er realistisk. Regelrådet registrer at prosjektet er i en tidlig fase, og at omtalen av hva forslaget faktisk innebærer er lite konkret. Videre skal også SAF-T være på plass i 2020. På denne bakgrunn vil Regelrådet anmode Skattedirektoratet om å ha tett kontakt med systemleverandører og brukere med hensyn til ikrafttredelse, og vurdere utsettelse om nødvendig.

Regelrådet finner det positivt at det er tatt hensyn til en del små virksomheter, og at innholdet i skattemeldingen gjennomgås med sikte på å fjerne opplysninger som Skatteetaten allerede har, har tilgang til gjennom andre eller ikke lenger har behov for.