23.05.2019

En arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektoratet har sett på det tekniske regelverket for utøvelse av fisket og foreslår forenklinger og endringer i regelverket. Fiskeridirektoratet har sendt arbeidsgruppens rapport på høring. Fiskeridirektoratet foreslår omfattende endringer i regelstrukturen for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig og mer brukervennlig. I tillegg foreslås enkelte realitetsendringer.

Regelrådet mener en gjennomgang av regelverket med tanke på forenkling er et godt og nødvendig initiativ av Fiskeridirektoratet. Det er gjort en grundig jobb med å gjennomgå regelverket og foreslå endringer i regelstrukturen. Regelrådet mener forslagene til endringer i regelstrukturen er tilstrekkelig utredet.

Fiskeridirektoratet foreslår realitetsendringer som påvirker en del næringsaktører, det gjelder blant annet forslaget om innstramninger i tillatt bifangst ved fiske med småmasket trål, utvidet rapporteringsplikt ved høsting om faststående redskap og krav til føring av stuingsplan for større fartøy som oppbevarer frossen fisk. Regelrådet mener de foreslåtte realitetsendringen burde vært grundigere utredet. Det kommer ikke klart frem hvorfor disse endringene er nødvendige. Videre burde virkningene for berørt næringsliv vært grundigere utredet, og det burde vært drøftet om målet med forslaget står i forhold til de negative virkningene for aktørene. Regelrådet mener på bakgrunn av dette at forslagene til realitetsendringer ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.