24.05.2019

Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Den økende bruken av droner gir nye og spennende muligheter for næringslivet, og det er viktig at det gis klare regler for bruk slik at teknologien kan utvikles videre. Regelrådet mener at det er et stort potensiale for bruk av i droner i næringsvirksomhet. Reguleringen bør derfor innrettes slik at den stimulerer til næringsutvikling, forskning og utvikling, og sikrer at samfunnet ikke går glipp av hittil uoppdagede nyttevirkninger av dronebruk. Etter Regelrådets vurdering er det selvfølgelig også viktig at sikkerheten rundt bruk av droner ivaretas på en god måte. For å legge til rette for et helhetlig regelverk for droner stiller Regelrådet spørsmål om også andre etater/interesser burde deltatt i utredningsarbeidet.

Regelrådet savner en fullverdig beskrivelse av gjeldende rett for droner, hva slags type nærings- og nyttevirksomhet droner brukes til i dag, og hvordan eksisterende dronebruk vil bli berørt av reglene i den nye basisforordningen mv. Disse manglene gjør at kostnadsvirkninger og nyttevirkninger av forslagene for næringslivet er vanskelig å vurdere.

Regelrådet kan ikke se at Luftfartstilsynet i høringsnotatet har utredet alternative løsninger der det foreslås rent nasjonale regler og der forordningen gir nasjonalt handlingsrom. Dette er en svakhet ved utredningen. Regelrådet savner også en vurdering av hvordan tilsvarende problemstillinger er løst og hvordan tilsvarende regler er utformet i andre land. Dette er særlig viktig ved regulering av teknologi som i sin natur kan være grenseoverskridende.

Regelrådet antar at informasjonsbehovet til brukerne er stort når relativt nye teknologier som er tilgjengelige for allmennheten skal reguleres. Etter Regelrådets vurdering bør tilsynet og departementet i forbindelse med det videre arbeidet med reguleringen av droner samarbeide med næringsdrivende som har tatt teknologien i bruk. Videre er det viktig å legge til rette for klare og lett tilgjengelige regler for de berørte.

Regelrådet har etter behandlingen av saken mottatt ytterligere opplysninger fra Samferdselsdepartementet som kunne vært relevant for høringen. Regelrådet vurderer imidlertid høringsnotatet slik det foreligger på regjeringen.no.