Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

29.05.2019

Ut i fra en samlet vurdering mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet er positive til at det foreslås forenklinger for næringslivet og at det legges til rette for utøvelse av denne type næringsvirksomhet. Regelrådet har imidlertid også forståelse for behovet for å forhindre heleri, hvitvasking og svart økonomi.

Regelrådet mener at høringsnotatet noe upresist og til dels spørrende i formen. Etter Regelrådets vurdering kunne trolig tidlig involvering av berørt næringslivet og politiet i utredningsfasen gitt departementet et bedre kunnskapsgrunnlag, og dermed gitt svar på enkelte av spørsmålene som departementet stiller i høringsnotatet. Dette ville etter Regelrådets vurdering styrket utredningen vesentlig.

Videre mener Regelrådet at det er svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet. Den ordinære brukthandelnæringen er ikke beskrevet i høringsnotatet og departementet sondrer ikke mellom ulike typer brukthandlevirksomhet, for eksempel brukthandel med varer av høy verdi (eksempelvis bruktbilhandel) og varer med lav verdi. Videre er nyttevirkningene for næringslivet ikke forsøkt tallfestet. Etter Regelrådets vurdering er det også svakheter i utredningen av alternative tiltak, noe som kan skyldes manglende kunnskapsgrunnlag. Etter Regelrådets vurdering hadde det styrket beslutningsgrunnlaget dersom departementet også hadde utredet om og eventuelt hvordan eventuelle nye bestemmelser for brukthandelvirksomhet kunne sett ut.

Da forslaget primært har nyttevirkninger for næringslivet mener Regelrådet at det er grunn til å tro at målene med forslaget kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.