Yellow

Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

03.06.2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Etter en samlet vurdering har Regelrådet kommet til at utredningen har svakheter knyttet til besvarelsen av de seks minimumskravene i utredningsinstruksen punkt 2-1.

Utredningen går direkte løs på hva man ønsker å oppnå med endringene, men mangler en beskrivelse av hva problemet og nullalternativet er. NVE har ikke drøftet alternative tiltak. Begrunnelsen for valg av tiltak er gjort rede for når det gjelder rapportering av spenningskvalitet, men begrunnelsen for de øvrige endringene er noe uklar.

Regelrådet er positive til at det foreslås forenklet rapportering gjennom et automatisk system for innrapportering av spenningskvalitetsdata. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til format, innhold og metode for rapporteringen, slik at det er vanskelig å vurdere konsekvensene for næringslivet. Hvilke investeringer NVE ser for seg for nettselskapene i forbindelse med rapportering av spenningskvalitetsdata kunne med fordel vært grovt anslått.

Fastsettelse av, og endring i, retningslinjene krever høring blant aktørene i bransjen før systemansvarlig sender de over til NVE for godkjenning. I tillegg skal iverksettelse av nye retningslinjer skje slik at aktørene får en rimelig frist til å tilpasse seg. Regelrådet er positive til at bransjen skal involveres i utformingen av retningslinjene fra systemansvarlig.

Disse forholdene gjør det vanskelig å vurdere om målene nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.