06.06.2019

Forslaget til ny forskrift skal implementere kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1926 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til tilgjengeliggjøring av multimodale reiseinformasjonstjenester på EU-plan i norsk rett.

Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Formålet med forslaget kommer i noen grad frem av utredningen, men det mangler en problembeskrivelse, og det er dermed krevende å få en god forståelse av hva forslaget innebærer. Den nasjonale valgmuligheten som følger av ITS-direktivets artikkel 5 er i liten grad gjort rede for. Det er ikke vist til implementering og erfaringer fra andre land. Berørte aktører identifiseres på et overordnet nivå, men det kommer ikke frem hvilke og hvor mange nye aktører som faktisk blir berørt av forslaget. Virkningene for berørte aktører er i noen grad vurdert, men ikke forsøkt tallfestet. Vi kan ikke se at hensynet til små virksomheter er vurdert.