Regelverksarbeidet må gis gode nok rammebetingelser, sa Regelrådets nestleder Joar Grimsbu på Lovkonferansen 4. juni

7. juni 2019

Regelrådet var invitert av Universitetet i Oslo til å holde innlegg om Regelrådets erfaringer på Lovkonferansen 2019. Konferansen samlet om lag 450 deltakere fra forvaltning og akademia for å diskutere temaene lovgivning, lovspråk og lovforvaltning med særlig fokus på digitalisering.

Grimsbu presenterte Regelrådets erfaringer med norsk lovgivning – både styrker og svakheter. Grimsbu pekte på svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet, og kommenterte manglende utredning av hensynet til små virksomheter og manglende forenkling. Videre uttalte Grimsbu at regelverksarbeid gis for lite prioritet og ressurser, og viste til at det mangler tverrfaglighet og samarbeid.

Lovkonferansen ble arrangert av Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet, og fant sted i Oslo 4. og 5. juni 2019.

Du kan lese mer om Lovkonferansen her.