05.07.2019

Regelrådet vurderer det som positivt at utredningen inneholder en beskrivelse av det berørte næringslivet og for at konsekvensene for næringslivet er analysert. Det er positivt at Miljødirektoratet har vurdert direktivet opp mot norske forhold, og tatt hensyn til små forbrenningsanlegg.

Hva som er problemet, når man tar hensyn til norske forhold, kommer ikke klart frem i høringsdokumentet. Det kommer heller ikke klart frem hvilket mål man ønsker å oppnå med den særskilte norske utslippsgrenseverdien for støv. Direktoratet kunne også ha vurdert nærmere alternative tiltak og andre utslippsgrenser enn de foreslåtte.

Kravene til lavere utslipp av støv for virksomheter av størrelsesorden 1-5 MW, og faren for ulønnsom drift, ble trukket frem i høringssvarene da direktivet var på høring i 2016. Etter Regelrådets vurdering har denne utfordringen blitt tatt hensyn til ved forslaget om særskilte utslippsverdier for støv for anlegg av størrelsen 1-5 MW som brenner fast biomasse. Det er også positivt at de små forbrenningsanleggene får lengre tid på seg til å omstille driften til de lavere utslippskravene.

Ut i fra en samlet vurdering mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.