17.07.2019

Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Etter Regelrådets vurdering er problemstillingen og målet med forslaget i det vesentligste beskrevet i høringsnotatet. Det er imidlertid uklart hvor omfattende problemet er og om de foreslåtte endringene er de best egnede for å nå målet. Etter Regelrådets vurdering er det ikke gitt at økt ansvar på omsetningsleddet bidrar til bedre måloppnåelse. Regelrådet mener at en beskrivelse av det berørte næringslivet, for eksempel gjennom tilsynsmyndighetens erfaringer og statistikk, ville styrket beslutningsgrunnlaget. Dette både med hensyn til omfanget av problemet, mulige alternative tiltak og utredningen av virkninger for næringslivet.

Regelrådet registrerer at det ikke er utredet alternative tiltak og at det ikke er vist til hvordan tilsvarende utfordringer er løst i andre land. Videre mangler utredningen vurderinger av virkninger for næringslivet. Etter Regelrådets vurdering kunne Miljødirektoratet med fordel forsøkt å beregne kostnadene fornæringslivet gjennom for eksempel typetilfeller eller eksempler. Videre kunne Miljødirektoratet også gjort rede for og drøftet om små virksomheter har større sannsynlighet for å bryte reglene, og hva som i så fall kan gjøres for å endre på dette.

Når det gjelder forslaget om å innføre en generell fullmaktshjemmel vil Regelrådet bemerke at dette er et inngripende tiltak for næringslivet som forutsetter en grundig utredning og begrunnelse. I den forbindelse burde Miljødirektoratet utredet om det kan være fornuftig å regulere flere skranker for myndighetenes skjønn i § 4 siste ledd. Videre er det etter Regelrådets vurdering ikke gitt at tilsynsmyndighetene alltid er nærmest til å vite hva som er det best egnede tiltaket. Regelrådet vil derfor oppfordre til å legge til rette for dialog med den berørte virksomheten med henblikk på å finne det best egnede tiltaket.