27.08.2019

Høringsnotatet gir en god beskrivelse av problemstillingen og målet med forslaget. Det gis også en grundig beskrivelse av internasjonale avtaler og standarder som er avgjørende for utformingen avreglene. Etter Regelrådets vurdering gir utredningen en grei gjennomgang av markedsmuligheter internasjonalt for norsk næringsliv på dette feltet. Det er imidlertid enkelte svakheter i utredningen avvirkninger for enkeltbedrifter, og særlig de mindre bedriftene. De næringene som omfattes kunne vært mer detaljert beskrevet og Mattilsynet kunne etter Regelrådets vurdering beregnet enkelte av kostnadsvirkningene.

Regelrådet finner det videre positivt at hensynet til små virksomheter er utredet når det gjelder kravene til internkontroll, at det er gjennomført høringsmøte med høringsinstansene og at Mattilsyneter oppmerksom på behovet for veiledning som følge av nye regler om internkontroll. Regelrådet savner imidlertid en vurdering av produsentenes og eksportørenes rettsikkerhet i forbindelse med forslaget om at Mattilsynet skal kunne be et importland om å fjerne en produsent eller et produkt fraimportlandets liste (§ 9) og at Mattilsynet skal ha rett til å tilbakekalle helsesertifikater på gitte vilkår(§ 11). Etter Regelrådets vurdering er det viktig at den aktuelle produsentens eller eksportørens synblir innhentet og vurdert i slike saker. Regelrådets mener at Mattilsynet burde utredet denne problemstillingen nærmere.

Hvorvidt målene med forslaget kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet må etter Regelrådets vurdering bero på hvordan reglene skal gjennomføres i praksis. Regelrådet vil i den forbindelse oppfordre Mattilsynet til å utforme enkle og brukervennlige digitale løsninger for næringslivet.