29.08.2019

Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2, og vil gi ros til arbeidsgruppen for å ha laget en godt strukturert, leservennlig og gjennomarbeidet rapport om et komplisert tema.

Høringsnotatet gir en god beskrivelse av bakgrunnen, problembeskrivelsen og målene med forslaget. EU ønsker med forordningen å styrke verdipapiriseringsmarkedet samtidig som de innfører nødvendige reguleringer for forsvarlig bruk av instrumentet.

Det norske forslaget til implementering gjenspeiler hovedmålene til EU. Virkningen for næringslivet er utredet på en god måte. Virkningene er ikke tallfestet men Regelrådet mener det er akseptabelt i denne saken da omfanget er usikkert. Beslutningsgrunnlaget ville blitt bedre dersom konkurransevirkninger i påvirket næringsliv og antakelsen om omfanget av verdipapirisering hadde vært nærmere beskrevet.

Et av spørsmålene arbeidsgruppen skulle besvare var om det skulle legges til rette for norske spesialforetak. Dette temaet kunne også vært grundigere utredet. Regelrådet vil gi ros til arbeidsgruppen for en godt strukturert, leservennlig og gjennomarbeidet rapport. På bakgrunn av det som er nevnt over gir Regelrådet høringsnotatet grønn vurdering.