03.09.2019

EUs regelverk for kapitalkrav for banker (CRR/CRD IV-regelverket) ble vedtatt i 2013. Regelverket er i hovedsak gjennomført i Norge selv om det ikke har vært en del av EØS-avtalen. Regelverket ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019, og ikrafttredelsen vil føre til at norske kapitalkrav blir endret på enkelte punkter. Basel I-gulvet vil bli opphevet, og bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter vil bli redusert («SMB-rabatten»). Finansdepartementet mener at kapitalkravene for norske banker bør tilpasses slik at de reelt sett opprettholdes om lag på dagens nivå etter innføringen av CRR/CRD IV-reglene. Departementet foreslår derfor å øke systemrisikobufferkravet fra 3 til 4,5 prosent. Bufferkravet skal gjelde for alle bankers engasjementer i Norge. I tillegg foreslår departementet å fastsette midlertidige minstekrav for gjennomsnittlig risikovekting av norske boliglån og norske næringseiendomslån på henholdsvis 20 og 35 prosent.

Flere av høringsnotatene som er lagt fram vedrørende CRR/CRD IV-regelverket i Norge har vært vanskelig tilgjengelige og inneholdt lite analyse. Denne gangen er imidlertid høringsnotatet oversiktlig og leservennlig. Berørt næringsliv er beskrevet og det er gjort rede for dagens regelverk, kommende regler i EU og systemrisikotiltak i Norden og Baltikum. Departementet har vurdert alternative tiltak, og de har vurdert og hensyntatt konkurransesituasjonen mellom norske banker og filialer av utenlandske banker i Norge. Regelrådet mener at departementet i større grad kunne ha utredet muligheten for differensierte buffersatser, og konkurransevirkninger, at alle banker pålegges den samme bufferkravet, spesielt med tanke på de mindre bankene.