Yellow

Avsender: Klima- og miljødepartementet

27.09.2019

Det er en grundig utredning på mange områder. Alternative tiltak, beskrivelse av berørt næringsliv og virkninger for næringslivet er godt utredet, og det er fremstilt i høringsnotatet på en god måte. Regelrådet vil gi ros for beregning og sammenligning av driftskostnadene ved de forskjellige energikildene.

Det er svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet, og da særlig omstillingskostnadene for små virksomheter. Regelrådet savner en nærmere vurdering av omstillingskostnadene og tilgangen til alternative energikilder for små virksomheter, og prosjekter som foregår i spredtbygde strøk. Videre mener Regelrådet at departementet burde vurdert behovet for ekstra hjelpetiltak for små virksomheter.

Regelrådet vil presisere at det selvfølgelig også er slik at næringslivet må bidra til å redusere klimagassutslippene, men at det også bør vurderes om kostnadene for næringslivet står i et rimelig forhold til den miljøgevinsten som kan oppnås ved forslaget. Regelrådet savner en nærmere vurdering av miljøgevinsten av forslaget sammenlignet med virkningene særlig for de minste virksomhetene.

Etter Regelrådets vurdering er det derfor usikkert om målene med forslaget kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken.