Red

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

27.09.2019

Høringsforslaget gjelder gjennomføring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk lov. Nye krav fra EU-regelverket foreslås innført for hele offentlig sektor, og for virksomheter i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. De 12 nye suksesskriteriene som følger av WCAG 2.1 forutsettes å gjelde for alle virksomheter, også mindre, private virksomheter.

Flere modeller

Departementet har redegjort for tre forskjellige modeller, men Regelrådet vurderer at departementet kunne gått enda lenger i å finne alternative virkemidler, for eksempel å lage gode veiledninger i stedet for å innføre krav til næringslivet. Det hadde styrket beslutningsgrunnlaget med en oversikt over hvordan andre land har ivaretatt disse hensynene.

Virkninger for næringslivet er utredet i de vedlagte rapportene fra Vista Analyse AS. Rapportene inneholder både kvalitative vurderinger og tallfesting, noe som er positivt. Regelrådet vil påpeke at kostnadene ved å innføre oppdatering til WCAG 2.1 (de 12 nye suksesskriteriene) for hele forskriftens virkeområde ikke kommer fram i departementets fremstilling av virkningene.

Regelrådet er positive til at hensynet til små virksomheter er tatt med i vurderingen, og at det nasjonale handlingsrommet er godt redegjort for. Etter vår vurdering er det imidlertid ikke tilstrekkelig begrunnet hvorfor nasjonale regler skal gå lengre enn direktivet. Når kostnadene for private virksomheter er ventet å bli såpass store samlet sett, så bør det gis en solid begrunnelse for at de nye tilleggskravene er nødvendigfor å oppnå målene.

Overgangsperiode

Når det gjelder innføringen av nye krav til universell utforming, mener Regelrådet at departementets forslag om en overgangsperiode på 6 måneder virker for kort. Vi mener at harmonisering med eksisterende frist ikke veier tungt nok for å halvere overgangsperioden. I tillegg er det kort tid siden de nye suksesskriteriene i det hele tatt ble gjort kjent.