Yellow

Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

09.10.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse om inntektsregulering av nettvirksomheter.

Målene med forslagene kommer etter Regelrådets vurdering frem av utredningen, men problembeskrivelsen kunne vært grundigere. Prisene på nettselskapenes tjenester og deres insentiver til å vedlikeholde nettet er av allmenn interesse. Både dagens system for inntektsregulering og virkningene av tiltakene man foreslår kunne vært beskrevet grundigere. Regelrådet finner det positivt at NVE har beregnet endringen i inntektsrammen for hvert berørt selskap individuelt. Regelrådet savner imidlertid en utredning av de administrative konsekvensene ved innføringen av det nye systemet ved svært langvarige avbrudd.

NVE skriver at forslagene er en del av en pågående prosess. Regelrådet har forståelse for at modellen for inntektsregulering må være fleksibel og at det er hensiktsmessig å gjøre justeringer relativt fortløpende. Regelrådet vil likevel påpeke at denne fleksibiliteten bør veies opp mot hensynet til forutsigbarhet for næringen. Regelrådet mener det er uheldig hvis regelverksprosesser blir oppdelt og endringer ikke blir sett i tilstrekkelig sammenheng med hverandre.

NVE foreslår i høringsnotatet endringer i modellen for fastsettelse av inntektsrammen for nettselskapene, endringer i ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd og at Elhub-gebyrene skal dekkes inn som tillegg til inntektsrammen. Regelrådets uttalelse gjelder utredningen av disse endringene. Regelrådet uttaler seg ikke til forslagene om endringer i forvaltningspraksis, justeringer i skille mellom ulike nett og endret regulering av systemansvaret, da disse endringene faller utenfor Regelrådets mandat.