Yellow

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

28.10.2019

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer på høring. Departementet foreslår blant annet å forskriftsfeste formålet for ordningen, forenkle søknadsprosessen og fjerne rapporteringsplikter. Det foreslås samtidig visse innstramminger for å ivareta kontrollhensyn.

Formålet med ordningen og forslaget er presentert på en god måte, men problembeskrivelsen har svakheter. Departementet ønsker at forslaget skal bidra til forenkling for næringslivet, noe Regelrådet mener det er sannsynlig at det gjør. Det er positivt at departementet foreslår å redusere rapporteringsplikter, da dette reduserer byrder for næringslivet. Departementet kunne med fordel gitt en mer utfyllende beskrivelse av berørt næringsliv og konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter. Regelrådet kan ikke se at alternativer er utredet, med unntak av alternative gyldighetstider for tillatelse. Departementet kunne vurdert om det er tiltak som kunne gjort ordningen enda mer tilgjengelig og brukervennlig for næringslivet, særlig med tanke på små virksomheter. Departementet kunne i større grad redegjort for den nye søknadsprosessen. Virkninger for næringslivet er beskrevet overordnet og kvalitativt. Departementet kunne forsøkt å tallfeste tidsbesparelse per virksomhet som følge av forslaget.

Tiltakene virker fornuftige og godt begrunnet, og vil sannsynligvis redusere byrdene for næringsliv som benytter seg av ordningen. Regelrådet mener imidlertid at departementet kunne utredet muligheten for ytterliggere forenkling av ordningen. Svakheter i problembeskrivelsen og at det ikke er utredet alternativer gjør at Regelrådet mener utredningen har enkelte svakheter jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.