Ny forvaltningslov

29. oktober 2019

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ny forvaltningslov på høring, med høringsfrist 2. desember 2019. Regelrådet har valgt å avgi høringsuttalelse til et av forslagene i den store utredningen. Det er forslaget til nye regler om forskrifter, jf. utredningen kapittel 31.

Rådets mandat og lovfestet utredningsplikt

Det er rådets mandat å ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og vurdere om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Vi skal også vurdere om nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Etter Regelrådets vurdering er det svært viktig at det foreslås å videreføre en lovfestet utredningsplikt for forskrifter. På mange områder er forskriftene helt sentrale rettskilder. Det er dessverre slik at mange etater sender forslag på høring uten å beskrive hvem som blir berørt og hva virkningene for de berørte vil bli. Dette understreker behovet for tidlig involvering av de berørte interessentene.

Anmodningsvedtak og tilgjengelighet

Regelrådet understreker også at det er viktig å ikke unnlate høring selv om innholdet i tiltaket er politisk bestemt. Det er dessverre ofte slik at anmodningsvedtak og andre «bestillinger» til forvaltningen spesifiserer en konkret løsning og ikke inneholder en henstilling om å foreslå en løsning på et beskrevet problem.

Regelrådet peker også på at noen ganger kan det ta urimelig lang tid før høringssvar bli publisert på regjeringen.no. Høringssvar bør etter vår vurdering publiseres uten ugrunnet opphold slik at høringsinstansene kan dra nytte av hverandres uttalelser og ha mulighet til å gi uttrykk for enighet eller uenighet.

Høringssvar (pdf)

Høringsnotat