Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

30.10.2019

Ut fra en samlet vurdering mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. Utredningsinstruksen punkt. 2-1 og 2-2.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked. Bakgrunnen for forslaget er EU-forordning 2018/302. Forordningen forutsetter at enkelte supplerende bestemmelser tas inn i nasjonal rett.

Formålet med forslaget er gjort rede for, men det mangler en problembeskrivelse. Departementet har vurdert alternative håndhevingsorganer og -muligheter. Valget av håndhevingsorgan er etter Regelrådets vurdering godt begrunnet. Behovet og mulighet for unntaksbestemmelser for små virksomheter burde vært vurdert nærmere. Virkningene av forslaget er beskrevet kvalitativt og overordnet. Regelrådet mener departementet burde sagt noe om forventet ikrafttredelse. Videre kunne departementet vurdert informasjonstiltak for berørt næringsliv. Regelrådet vurderer at etterlevelse av kravene i forslaget vil medføre lave kostnader for næringslivet, men forordningen kan allikevel skape usikkerhet blant næringsaktørene om hvilke krav som faktisk stilles. God veiledning vil kunne gjøre implementeringen så enkel som mulig for berørt næringsliv.

Regelrådet mener departementet i større grad kunne brukt EUs konsekvensvurdering av forordningen i utredningen, særlig i problembeskrivelsen, omtalen av virkninger for næringslivet og vurdering av hensynet til små virksomheter.