Red

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

31.10.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse om endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd og tydeligere krav til entydig identifisering av sluttbrukere.

Mål og berørt næringsliv

Problemet forslagene skal løse og målet med endringene er etter Regelrådets vurdering tilstrekkelig redegjort for i høringsdokumentet. Vi savner imidlertid en beskrivelse av berørt næringsliv utover å kort evne hvilken bransje som blir berørt. Nkom har statistikk om bransjen som kunne vært benyttet.

Alternativer og andre land

Departementet har redegjort for noen underalternativer for forslaget om leveringsplikt for bredbånd. Når det gjelder alternative tiltak, savner Regelrådet en vurdering av om man kunne benyttet alternative virkemidler, som for eksempel en endring av Bredbåndsstøtteordningen eller veiledning i form av en bransjestandard for entydig identifisering i stedet for mer omfattende detaljregulering. Regelrådet anser det som positivt at departementet har samlet inn forholdsvis mye informasjon om hvordan problemene er løst i sammenlignbare land og på sammenlignbare områder.

Kostnader for næringslivet

Etter Regelrådets vurdering er det vanskelig å vurdere hvor store kostnader endringene vil medføre for berørt næringsliv slik utredningen nå fremstår. Det skyldes at departementet foreløpig ikke har utredet kostnader for alternative hastighetskrav, en del detaljer knyttet til utpeking av leveringspliktig tilbyder vil bli tatt stilling til på et senere tidspunkt og at departementet ikke har tatt stilling til hvilken finansieringsløsning som anbefales. Departementet har heller ikke tallfestet størrelsen på eventuelt egenandel/anleggsbidrag fra sluttbruker for å få tilgang til bredbånd. Dette kan få betydning for næringslivet på begge sider ved avtale om bredbånd. Utredningen knyttet til leveringsplikt for bredbånd fremstår som uferdig.