29.11.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets samlede uttalelse om:

Endring av forskrift om brannsikring på skip som følge av endringer i sjøsikkerhetskonvensjonen og FSS-koden
Endring av forskrift om redningsredskaper på skip som følge av endringer i sjøsikkerhetskonvensjonen (MSC.404(96) og MSC.421(98)).

Mål- og problembeskrivelse

Regelrådet kan ikke se at høringsnotatene inneholder en tilfredsstillende mål- og problembeskrivelse. Selv om forslagene kommer som følge av internasjonale avtaler, burde direktoratet gjort rede for bakgrunnen for endringene i de internasjonale overenskomstene, og hva man ønsker å oppnå.

Virkninger for næringslivet

Regelrådet savner også en beskrivelse av gjeldende regelverk og praksis, og en beskrivelse av berørt næringsliv. Det er derfor vanskelig å vurdere hvor store endringer forslagene innebærer, og hvor store kostnader endringene kan medføre. De positive virkningene av forslagene kunne også med fordel kommet tydeligere frem i høringsnotatene. På denne bakgrunn mener Regelrådet at virkningene av forslagene ikke er tilstrekkelig utredet.

Internasjonale regler og kort høringsfrist

Regelrådet finner det positivt at næringslivet har vært tidlig involvert i forbindelse med utarbeidelse av norsk posisjon. Direktoratet kunne imidlertid med fordel gjort rede for hvilke næringer som har vært involvert og hvordan, og videre hvordan informasjon om endringene har blitt gitt til næringen. Regelrådet mener høringsnotatet burde inneholdt informasjon om International Maritime Organization (IMO) og prosessen for vedtakelse av endringer i konvensjonen. Det fremgår ikke av høringsnotatene når de internasjonale reglene ble vedtatt, og dermed om det på denne bakgrunn er grunnlag for å sette en kort høringsfrist. Det er viktig at høringsinstansene gis tilstrekkelig tid til å vurdere forslagene og avgi gode høringsuttalelser. Dette kan bidra til å sikre økt etterlevelse av reglene.