03.12.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse til høringen av NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø. Hele uttalelsen finner du i pdf-dokumentet.

Avgrensning av Regelrådets uttalelse i saken

Regelrådet har avgrenset uttalelsen til å vurdere utredningen av å utvide lovens virkeområde, sett i lys av dokumentasjonspliktene slik de fremkommer i forslag til lovtekst.

Kostnader for berørt næringsliv

Etter Regelrådets vurdering er virkningene for næringslivet som omfattes av den nye lovens virkeområde ikke tilstrekkelig utredet. Virkningene er bare omtalt kvalitativt, og berørt næringsliv er ikke grundig beskrevet. Utvalget skriver i utredningen at de antar at særlig de store virksomhetene allerede har regimer for å forvalte dokumentasjon. Samtidig foreslår utvalget nye plikter og krav. Regelrådet stiller spørsmål ved om ikke dette kan komme til å utløse vesentlige kostnader hos de berørte virksomhetene.

I det videre arbeidet med forslag til ny lov, mener Regelrådet derfor at berørt næringsliv må identifiseres og beskrives, og at virkningene for denne gruppen bedrifter i de markedene de opererer må utredes grundigere.

Forslaget til utvidet virkeområde og nye dokumentasjonsplikter

I virkeområdet til offentlighetsloven er det gjort direkte unntak for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private». Regelrådet savner en nærmere begrunnelse for hvorfor det ikke er tatt inn en tilsvarende regel i forslaget til ny arkivlov.

Regelrådet mener også at utvalget burde utredet mindre kostnadskrevende løsninger for berørt næringsliv.

Basert på den delen av utredningen som Regelrådet har vurdert, kan Regelrådet ikke konkludere med at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.