Green

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.12.2019

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse til høringen av forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften). Hele uttalelsen finner du i pdf-dokumentet.

Høringen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjelder forslag til forskrift om utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3. Bestemmelsen er foreløpig ikke satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser.

Tidlig involvering og virkninger av forslaget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha ros for tidlig involvering av berørte på flere områder. Etter Regelrådets vurdering er de positive og negative virkningene av tiltakene tilstrekkelig kvalitativt beskrevet. Men utredningen mangler tallfesting av virkningene for næringslivet utover de forskjellige betalingsmodellene. Et eksempel er tallfesting av administrative kostnader.

Brukerbetaling
Et viktig spørsmål i utredningen har vært hvorvidt anleggseier kan kreve vederlag for utlevering av opplysninger om anlegget og for eventuell påvisning av ledningsnettet. I tilknytning til dette spørsmålet har departementet vurdert fem ulike betalingsmodeller. Analysen av de ulike betalingsmodellene er etter vår vurdering av tilstrekkelig kvalitet og på et rimelig utredningsnivå.

Fastsettelse av maksimalpriser er et uvanlig virkemiddel i Norge i dag. Regelrådet stiller spørsmål til om fastsettelse av maksimalpriser er et virkemiddel KMD har anledning til å benytte slik de legger opp til, eller om spørsmålet om adgang til prisregulering av det kommersielle markedet burde vært forelagt Konkurransetilsynet.