Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

19.12.2019

Sammendrag av Regelrådet uttalelse om forslag til endring i deltakerloven og havressursloven.

Et kvotesystem for økt verdiskapning

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i deltakerloven og havressursloven for å følge opp forslagene i Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping («kvotemeldingen»). Denne uttalelsen baserer seg på høringsnotatet datert 8. oktober 2019 og de delene av kvotemeldingen som er relatert til de foreslåtte lovendringene. Departementet foreslår blant annet at det opprettes en statlig kvotebeholdning og at staten gjennom utleie av kvoter skattlegger ressursrenten i næringen. Regelrådet merker seg at ressursrentespørsmålet er utredet i NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. Regelrådet har ikke vurdert denne utredningen. Regelrådet mener forslaget har stor betydning for berørt næringsliv, noe som stiller særlige krav til utredningen.

Grundig utredning

Regelrådet mener departementet har levert en grundig utredning på mange punkter gjennom kvotemeldingen, og at juridiske og lovtekniske problemstillinger er godt utredet i høringsnotatet datert 8. oktober 2019. Regelrådet mener også det er positivt at departementet søker å forenkle regelverket. Regelrådet mener likevel utredningen har svakheter på enkelte punkter. Det gjelder beskrivelse av berørt næringsliv, virkninger for ulike aktører og økonomiske virkninger. Regelrådet savner beregninger av virkningene av lovforslaget i kroner. Forutsetningene bak beregningen av proveny til staten er ikke presentert. Departementet skriver at dagens strukturkvoteordning har en tidsbegrensning på 20/25 år.

Kan ikke konkludere med at målene nås til en lavest mulig kostnad for næringlivet

Departementet foreslår endringer i strukturkvoteordningen som gir mulighet til forlengelse av tidsbegrensningen på 15 år utover dagens tidsbegrensning. Regelrådet viser til at dagens rammevilkår har vært bakgrunn for næringsaktørenes investeringer og tilpasninger og at denne endringen kan føre til ulike virkninger for ulike næringsaktører. Slike endringer bør utredes grundig. På denne bakgrunn kan ikke Regelrådet konkludere med at målene nås til en lavest mulig kostnad for næringslivet i denne saken.