Red

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

20.12.2019

Sammendrag av Regelrådets uttalelse om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endring i legemiddelloven og apotekloven.

Inngripende regulering

Regelrådet mener forslaget om å styrke legemiddelberedskapen omfatter inngripende regulering, og at det derfor er viktig med en grundig utredning. Høringsnotatet kunne ha utdypet virkninger for næringslivet. Blant annet konkurransevirkninger og alternative tiltak for å nå de samme målene. På bakgrunn av dette mener Regelrådet at det er usikkerhet knyttet til om forslagene er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Virkninger av tiltakene og elektronisk tilgang på lagerstatus

Etter Regelrådets vurdering er det en betydelig svakhet i høringsnotatet at det ikke er diskutert flere alternative tiltak og at virkningene av tiltakene ikke er forsøkt tallfestet eller verdsatt. En annen svakhet er at det ikke kommer tydelig frem hvordan plikten til å gi elektronisk tilgang på lagerstatus skal gjennomføres i praksis. Plikten til å gi denne tilgangen er en inngripende handling fra myndighetene som bør være godt begrunnet hvis den innføres. Videre burde det vært diskutert om det er behov for karantenekausuler for de medarbeiderne i Legemiddelverket som får tilgang til informasjon om lagerstatus, for å sikre tilliten til forvaltningen.

Høringsnotatet burde også inneholdt en vurdering av faren for reaksjoner i det internasjonale markedet på adgangen til å forby parallelleksport. For eksempel om forbudet vil påvirke muligheten for parallellimport.

Sammenhengen mellom problem og tiltak

En grundigere beskrivelse av problemet ville gjort det enklere å se sammenhengen mellom problembeskrivelsen og valgte tiltak. Dette kunne også åpnet for en drøfting av andre aktuelle måter å redusere faren for legemiddelmangel i Norge på. Regelrådet mener at en da kunne vært tryggere på at de valgte tiltakene faktisk vil oppnå formålet, og at de mest effektive tiltakene er valgt.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.