20.12.2019

Sammendrag av Regelrådets uttalelse til NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk.

Regelrådets rolle

Regelrådets rolle er å vurdere om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt i utredningen. Rådet kan også vurdere om forslagene er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

God og grundig utredning

Regelrådet vil gi ros for en grundig utredning av et komplisert tema. Utredningen går strukturert igjennom skattleggingen av vannkraft og tiltak som kan være med på å øke investeringsnivået i sektoren. Det gis en god beskrivelse av hvordan vannkraftmarkedet fungerer i dag og hvordan de ulike skattene er utformet.

Savner samlet vurdering av virkninger for næringslivet

Regelrådet vurderer at utredningen belyser virkningene for berørt næringsliv, men en samlet vurdering av virkningene for norsk næringsliv ville styrket beslutningsgrunnlaget. Regelrådet legger vekt på at norsk næringsliv er svært avhengig av et velfungerende kraftsystem. Regelrådet mener derfor at utredningen ville vært styrket dersom den også hadde drøftet nærmere hvilke samfunnsøkonomiske tap en står overfor dersom det ikke gjennomføres tilstrekkelige investeringer i vannkraftproduksjonen fremover.

Regelrådet vurderer at utvalget, innenfor sitt mandat, gjennomgående har vurdert alternative løsninger og varianter på en tilfredsstillende måte. For eksempel vurderes alternativer til forslaget om ny nedre grense for grunnrenteskatt utførlig.

Veien videre

Etter Regelrådets vurdering danner NOU 2019:16 grunnlaget for en viktig prosess. Regelrådet mener at det er usikkert om omleggingen av skattesystemet alene vil gi flere investeringer i vannkraftsektoren. Regelrådet mener derfor det er viktig at departementet i oppfølgingen av utredningen også ser på andre årsaker, utover skattesystemet, til at eierne av kraftverkene velger å ikke gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i denne sektoren.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.