04.02.2020

Regelrådets rolle

Regelrådets rolle er å vurdere om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig utredet. Rådet kan også vurdere om forslagene er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kosntad for næringslivet.

Grundig utredning

Regelrådet mener utvalget har levert en grundig utredning. Utvalget har gitt en utfyllende beskrivelse av næringen. Utvalget har utredet flere skattemodeller og ulike utforminger av disse, og vist til reguleringen i andre land. Utredningen av skattefaglige problemstillinger holder et høyt faglig nivå.

Virkninger for næringslivet

Regelrådet mener at flertallets forslag til skattesystem medfører økte administrative kostnader for næringen. Andre skattesystemer med lavere administrative kostnader kan imidlertid gi andre uheldige virkninger for næringen. Gitt at næringen skal skattlegges, legger Regelrådet til grunn at det ikke er andre skattesystemer som med sikkerhet kan gi lavere kostnader for næringslivet over tid og gitt det samme skatteprovenyet, enn det skattesystemet flertallet i utvalget foreslår.

Veien videre

Regelrådet mener utredning er et godt utgangspunkt for en videre prosess hvis man ønsker å innføre en skatt på næringen. Uansett valg av skattemodell bør myndighetene tilstrebe å redusere de administrative kostnadene knyttet til skatteinnkrevingen, og vurdere om det er mulig å gjøre forenklinger for næringslivet og tilpasninger for mindre virksomheter.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.