05.02.2020

Regelrådet vil gi ros for et ryddig og oversiktlig høringsnotat. Forslagene som følger av EUs femte hvitvaskingsdirektiv fremstår stort sett som tilstrekkelig utredet med alternative tiltak der direktivet åpner for det. Regelrådet mener forslagene til forskriftsendringer i kapitlene 3-19 er tilstrekkelig utredet.

Samvirkeforetak omfattes av hvitvaskingsloven

Når det gjelder forslag om at samvirkeforetak med innskuddsvirksomhet skal omfattes av hvitvaskingsloven, mener Regelrådet at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Etter Regelrådets vurdering burde Finanstilsynet beskrevet de berørte virksomhetene nærmere, og i større grad gjort rede for hvorfor de mener risikoen for hvitvasking i samvirkeforetak er så stor at virksomheten må omfattes av hvitvaskingsloven. Konkurransevirkninger for virksomhetene som foreslås omfattet av hvitvaskingsloven er heller ikke vurdert, og det er ikke vurdert om målene kan oppnås med mindre byrdefulle tiltak. Regelrådet har forståelse for viktigheten av å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Etter Regelrådets vurdering må det likevel være slik at virkningene for de berørte må veies opp mot nytten. Regelrådet mener på denne bakgrunn at utredningen av dette forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Forslaget bør på denne bakgrunn utredes og begrunnes nærmere før et eventuelt forslag fremmes for Stortinget.

Små virksomheter og velykket gjennomføring

Også noen virkninger av de øvrige forslagene i høringsnotatet kunne vært nærmere vurdert, som for eksempel utvidet lagringsplikt av personopplysninger. Det samme gjelder hensynet til små virksomheter og vurderingen av forutsetninger for en vellykket gjennomføring. Etterlevelse av reglene er viktig og Finanstilsynet bør derfor vurdere hvordan dette kan oppnås.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.