18.02.2020

Mattilsynet har sendt ny dyrehelseforskrift på høring. Forskriften gjennomfører dyrehelseforordningen (EU) 2016/429, Animal Health Law (AHL), i norsk rett. Regelrådet har, etter en samlet vurdering, kommet fram til at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet savner en samlet oversikt over hvem som blir berørt av endringene og en utredning av de positive og negative virkningene av ny dyrehelseforskrift. Virkningene som Mattilsynet har trukket frem kan virke noe tilfeldig, og fremstår mer som enkelte eksempler på virkninger av dyrehelselovforordningen. Utredningen mangler også tallfesting av berørte virksomheter og virkninger.

Det kommer fram at det er mange vurderinger og utredninger som gjenstår før man kan sette i kraft dyrehelseforskriften. Regelrådet vil særlig peke på at Norge er en stor eksportør av laks og ørret og at det ville vært naturlig å vurdere hvorvidt dyrehelseforordningen har virkninger for den internasjonale konkurransen på området.

Det er viktig for næringslivet at det kommer klart frem hvilke plikter og krav forordningen faktisk innebærer. Det er positivt at Mattilsynet erkjenner at gjennomføringen av dyrehelseforordningen vil utløse et stort behov for brukerrettet informasjon og veiledning. Regelrådet vil oppfordre tilsynet til å ha informasjon og veiledning klart til ikrafttredelsen.

Etter Regelrådets vurdering er høringsdokumentene som foreligger nå ikke tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag i saken. Vi anbefaler at Mattilsynet legger stor vekt på grundige utredninger av virkningene for næringslivet i kommende høringer.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.