Red

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

28.02.2020

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse til markedsbalansering. Forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m.

Markedsreguleringen for jordbruksråvarer er et viktig rammeverk for både primærprodusenter og videreforedling i sektoren, og Regelrådet mener derfor det er vesentlig med grundig utredning av eventuelle endringer.

Høringsnotatet mangler en overordnet introduksjon til markedene og problemene ved dagens regulering, i tillegg til en nærmere omtale av hvor konkurransevridningene eksisterer og hvorfor de oppstår. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag burde markedene, de ulike næringsaktørene og dagens markedsbalanseringstiltak vært nærmere beskrevet innledningsvis.

Departementet diskuterer ulike varianter og løsninger flere steder i høringsnotatet. Det er positivt, og i tråd med utredningsinstruksen. Noen steder er det imidlertid utydelig hvilket alternativ departementet anbefaler. Dette kan gjøre det vanskelig for høringsinstansene å uttale seg om forslagene. Der det anbefales et tiltak, er dette heller ikke alltid fullstendig begrunnet.

Det kommer ikke klart frem hvem som blir berørt av forslagene og virkningene for berørt næringsliv er for lite beskrevet. Hverken nyttevirkninger eller kostnader er forsøkt tallfestet. Det burde kommet tydeligere frem hvem som får de direkte administrative kostnadene, og det burde vært gitt anslag på hvor store kostnadene vil kunne tenkes å bli for de næringsdrivende. Ikke minst burde konkurransevirkningene vært nærmere beskrevet, i og med at formålet med forslagene er å hindre konkurransevridning.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.