Over 130 uttalelser for Regelrådet

28. februar 2020

En av Regelrådets hovedoppgaver er å gi uttalelser til forslag om regelverksendringer som påvirker næringslivet. Regelrådet har siden oppstarten i 2016, og frem til utgangen av februar 2020, publisert 133 uttalelser til 136 høringssaker. Tre ganger har vi gitt en felles uttalelse til to høringssaker. Vi har uttalt oss til høringer fra 14 ulike departementer og 12 ulike direktorater. Finansdepartementet er den institusjonen som har fått flest uttalelser fra oss, faktisk hele 34.

Regelrådet prioriterer selv hvilke saker vi gir uttalelser til. Alle saker som er innenfor mandat blir kartlagt og registrert i en egen database. Kartleggingen legger grunnlaget for det videre arbeidet med utvelgelse av saker til uttalelse. Regelrådet prioriterer saker hvor vi forventer betydelige kostnader for næringslivet. I enkelte saker har rådet valgt å uttale seg av andre grunner, for eksempel at forslaget kan være særlig utfordrende for små virksomheter.

Gjennom uttalelsene vurderer rådet om forslag til nytt eller endret regelverk er tilstrekkelig utredet («grønn uttalelse»), om utredningen har svakheter («gul uttalelse») eller ikke er tilstrekkelig utredet («rød uttalelse»). Fordelingen mellom grønne, gule og røde uttalelser i årene 2016-2019 vises i figuren.

Alle Regelrådets uttalelser er publisert og de finner man ved å følge denne lenken.