12.03.2020

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse til høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter.

God utredning som kunne vært styrket ytterligere ved å beskrive næringen grundigere og utrede virkningene av å fjerne adgangen til å føre obligasjoner og utlån til amortisert kost

Problemet og målet med forslaget kommer godt frem, det er utredet flere ulike tiltak og prinsipielle spørsmål er vurdert. Markedet for, og utviklingen i, garanterte pensjonsprodukter er godt beskrevet, og mange momenter med markedet er tallfestet. Berørt næringsliv kunne imidlertid vært gjort grundigere rede for, for eksempel antallet aktører i markedet, og fordeling mellom store og små aktører. Virkningene av forslaget er i hovedsak vurdert, men Regelrådet kan ikke se at virkningene av å fjerne adgangen til å føre obligasjoner og utlån til amortisert kost er utredet. Noen forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert.

Finansdepartementet kunne gitt tydeligere tilrådninger

Finanstilsynet gir i høringsnotatet klare tilrådninger til tiltak. Tilsynet har i tillegg vurdert subsidiære forslag i tilfelle Finansdepartementet kommer til at andre tiltak skal innføres. Finansdepartementet har kommentert enkelte av tiltakene i høringsbrevet, men Regelrådet mener Finansdepartementet med fordel kunne vært tydeligere på hvilke tiltak de tilråder.

Næringen kan trenge tid til å tilpasse seg nytt regelverk

Regelrådet oppfordrer Finansdepartementet til å ta hensyn til næringens behov for tid til å tilpasse seg endret regelverket ved fastsettelse av ikrafttredelsestidspunkt.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.