Red

Avsender: Barne- og likestillingsdepartementet

12.03.2020

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse til etikkinformasjonsutvalgets rapport – åpenhet om leverandørkjeder.

Omfattende og byrdefulle virkninger for næringslivet

Vi mener Utvalget har gjort en grundig og omfattende informasjonsinnhenting og gitt en god presentasjon av sakens ulike sider, men Regelrådet mener likevel at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Vi vil særlig peke på at utredningen av virkninger for næringslivet og da særlig kostnad-nyttevurderingene av enkelte forslag burde vært grundigere. Regelrådet savner blant annet en nærmere gjennomgang av hva som er et hensiktsmessig virkeområde for reglene. Dette er viktig siden det fremgår av utredningen at loven skal gjelde for alle virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge inkludert små bedrifter og foreninger.

Lovteksten er ikke tilstrekkelig presis

Videre er det en utfordring at forslaget til lovtekst ikke er tilstrekkelig presist. Utvalget har for flere av forslagene modifisert kravene i spesialmerknadene. Det medfører at lovtekstene ikke synes å være i samsvar med utvalgets intensjon på flere områder. Dette gjelder særlig vurderingene av i hvilken grad og hvordan små bedrifter kan oppfylle reglene.

Usikkert om forslaget er mulig å gjennomføre i praksis

Forslaget til lov inneholder nye plikter som etter Regelrådets vurdering er omfattende og til dels svært byrdefulle for næringslivet. Vi oppfatter det slik at det er bred enighet i næringslivet om at det er behov for gode normer og retningslinjer på dette området. Det er likevel etter Regelrådets vurdering viktig at nyttevirkningene av lovforslaget avveies mot hva som er praktisk er mulig å gjennomføre for de mange tusen små bedriftene som vil bli omfattet slik virkeområdet nå er foreslått.

På bakgrunn av merknadene over, er det Regelrådets vurdering at målene ikke kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken. Det er derfor viktig at det utrededes mindre byrdefulle alternativer.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.