12.03.2020

Dette er et sammendrag av Regelrådets uttalelse om forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om kjøretøyverksteder.

Problembeskrivelser

Statens Vegvesen sender ut et godt utarbeidet høringsnotat av verkstedsforskriften på høring. Regelrådet savner en noe mer presis beskrivelse av hvilket problem man ønsker å løse og hva målene med forslagene er. Tallfesting av dagens situasjon kunne gitt et bedre bilde av problemene. En del av den manglende problembeskrivelsen går på utredning av nullalternativet, det vil si hvilke problemer som vil oppstå for alle berørte parter hvis vi fortsetter med dagens situasjon. Forslaget er gjennomgående godt begrunnet og valg av tiltak synes fornuftige. Beslutningsgrunnlaget kunne vært ytterligere styrket med en nærmere vurdering av nytten fra tiltakene opp mot problemene vi ønsker å løse.

Overgangsordninger

Regelrådet vil også bemerke at overgangsordningene for bedriftene som er foreslått er et positiv aspekt ved utredningen. Ved hjelp av overgangsordningene vil næringslivet få relativt lave omstillingskostnader ved overgang til ny forskrift.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.