16.03.2020

Mattilsynet har sendt nytt forslag til forskrift om bekjempelse av lakselus på høring. Mattilsynet har laget et tilsynelatende enkelt og teknologinøytralt forslag til ny regulering. Det ser også ut til at konsekvensene for næringslivet har vært med i vurderingene. Det kommer tydelig frem at det er flere tiltak som er forenklende for næringslivet, blant annet skal rapportering skje på en enkel måte gjennom Altinn. Det er positivt at berørt næringsliv og nyttevirkningene er gjort rede for, og at næringen har blitt invitert til å være involvert i regelverksprosessen på et tidlig tidspunkt.

Utredningen til ny lakselusforskrift har enkelte svakheter

Et minimumskrav for utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen blir besvart. Regelrådet mener utredningen ikke fullt ut oppfyller dette kravet. Regelrådet mener blant annet at det er en svakhet ved utredningen at det ikke beskrives tydelig nok hva som er problemet med dagens lakselusforskrift. Konsekvensene for næringslivet burde vært konkretisert, og kostnadene tiltakene medfører, burde vært tallfestet.

Usikkerhet knyttet til omfang og byrder for næringslivet

Det er etter Regelrådets vurdering usikkerhet knyttet til hvor store endringene vil bli i praksis, og følgelig byrdene for næringslivet. Dette kunne for eksempel vært løst gjennom å beskrive dagens regelverk og dagens omfang av problemet med lakselus. På den måten kunne det vært enklere for høringsinstansene å forstå omfanget av tiltakene som foreslås i høringsnotatet og bakgrunnen for at Mattilsynet mener tiltakene vil ha nyttevirkninger.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.