Nabosjekk – beregning av kostnader for næringslivet fra nye og endrede regler

Når forslag til nytt eller endret regelverk blir sendt på høring uten beregning av kostnader svekkes beslutningsgrunnlaget. Regelrådet har samlet noen erfaringer for å se på om vi Norge kan lære av våre naboland. Foto: Colourbox

Beregninger av kostnader for berørt næringsliv er mangelvare i Norge ifølge Regelrådets egen statistikk. På bakgrunn av dette er det gjort en nabosjekk hos Tyskland og Sverige for å se hvordan de jobber med kostnadsberegning. Tyskland har utarbeidet standardiserte satser for beregning av administrative byrder mens Sverige opererer med veiledning for hvordan du kan beregne.

80% av høringsnotater i Norge mangler beregning av kostnader

Regelrådet opplever at beregninger av kostnader er en mangelvare i utredninger som sendes på høring i Norge. I 2019 registrerte Regelrådet at ca. 80% av høringsnotatene manglet beregninger av kostnader for næringslivet. I noen høringer kan dette forsvares med at endringene var relativt små men her er det helt klart forbedringspotensial. I forbindelse med et nystartet prosjekt i sekretariatet for Regelrådet har vi sett nærmere på hvordan noen av våre naboland beregner kostnader forbundet med endrede lover og reguleringer.

Tyskland beregner med standardiserte tall

Det tyske regelrådet og det tyske statistiske sentralbyrå har i et samarbeid utarbeidet standardiserte satser for tid og kostnad av administrative byrder. I en tabell finner vi de vanlige administrative byrdene som følger av regelendringer og hva antatt tidsbruk vil være. Videre har de beregnet gjennomsnittslønn for forskjellige yrkesgrupper. Hvis du vet hvem som blir påvirket og hva de administrative byrdene som kommer med lovendringen er, kan du enkelt regne ut kostnaden per bedrift. Hvis du også vet hvor mange bedrifter som blir berørt, kan du også regne ut kostnaden for næringslivet som helhet.

Sverige bruker formler og veiledning

I Sverige er tilnærmingen basert på veiledning til de som jobber med utredninger. Tillväxtverket, en etat som jobber for bærekraftig vekst og konkurransedyktige bedrifter, har laget en veileder med formler for beregning av kostnader ved ny regulering. I motsetning til i Tyskland, så finnes det ikke standardiserte tabeller med enhetskostnader men heller informasjon om hvor du kan finne tallene på egen hånd. Det vises til forskjellige statistikksider og kontaktsteder. Det oppfordres også til å bruke egne erfaringer.

Norge kan bygge på jobben gjort i utlandet

Sekretariatet for Regelrådet vil videre se på de veilederne vi har i Norge i dag. Hva er bra, hvor trengs det mer veiledning og hva kan vi lære fra våre naboland. Målet er at beregning av kostnader for næringslivet skal bli enklere og metodene skal være mer tilgjengelig for de som jobber med utredninger. Vi mener at en økt synliggjøring av kostnader for næringslivet vil gjøre beslutningsgrunnlagene bedre i prosesser hvor regelverk implementeres eller endres.

Har du innspill til dette arbeidet? Kontakt oss gjerne! stian.hervik.frantzen@regelradet.no