Green

Avsender: Reguleringsmyndigheten for energi

30.04.2020

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en omlegging av utformingen av nettleien for strøm. Etter en samlet vurdering har Regelrådet kommet til at forslaget er tilstrekkelig utredet. Vi har imidlertid noen kommentarer til tiltak som kunne forbedret høringsnotatet ytterligere.

Virkningene for næringslivet er etter Regelrådets vurdering tilfredsstillende kvalitativt beskrevet. Utredningen inneholder flere analyser og eksempler på kostnadsvirkninger. Det er positivt at RME har beskrevet virkningene for flere forskjellige grupper av berørte og sammenlignet med andre land. Berørt næringsliv er identifisert, men kunne gjerne vært beskrevet nærmere, blant annet med tall for små og store næringskunder.

Omlegging av strukturen i nettleien, sammen med smarte strømmålere, fører til økte muligheter for bruk av smart styring av forbruket gjennom teknologi. Regelrådet skulle gjerne sett at økonomiske og praktiske konsekvenser ved investeringer i smart teknologi var utredet eller at det var vist noen eksempler på kostnader.

Regelrådet anser det som svært positivt at RME foreslår lange overgangsperioder, særlig for de minste kundene, slik at både nettselskap og strømkunder får tid til å omstille seg og gi og få informasjon før endringene setter inn for fullt.

Dersom forutsetningene for beregningene til RME blir oppfylt, og de fleste strømkundene klarer å jevne ut effekttoppene sine med akseptable tiltak, så er det grunn til å tro at målene vil oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet samlet sett.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.