Red

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

05.05.2020

Regelrådet mener at en eventuell opplysningsplikt om opsjonsordningen for små oppstartsselskaper må være godt utredet og begrunnet. Oppstartsselskaper har ofte begrensede administrative ressurser, da all tilgjengelig kapasitet brukes til å utvikle selskapet og til å skaffe kapital. Videre har de små oppstartselskapene sjelden fått på plass gode administrative rutiner, noe som har betydning for deres evne til å håndtere administrative oppgaver.

Regelrådet vurderer at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet fordi Skattedirektoratet ikke har forsøkt å anslå de administrative kostnadene selskapene får ved å oppfylle opplysningsplikten. Rådet mener det ville vært mulig å si noe om antallet selskaper som oppfyller vilkårene for å benytte seg av ordningen, og anslått hvor mye tid selskapene må bruke på opplysningsplikten.

Regelrådet mener også at det burde kommet tydeligere frem av høringsnotatet om opplysningsplikten er nødvendig for at myndighetene skal oppfylle sine EØS-rettslige forpliktelser. Og videre om det er påkrevet at selskapene gir opplysninger på tidspunktet for tildeling av opsjonene. Om så ikke er tilfelle, kan det stilles spørsmål om kostnadene for næringslivet ved å innfri plikten er unødvendige, selv om de ikke er store per virksomhet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.