Yellow

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

08.05.2020

Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til forskrift til avhendingslova på høring.

Regelrådet mener at høringsnotatet er greit oppbygd og langt på vei svarer på de krav som utredningsinstruksen stiller. Mål og problembeskrivelse kommer godt frem, det er vurdert flere underalternativer og næringen er beskrevet. Det er positivt at det gjennomgående i høringsnotatet er presentert nytte- og kostnadsvirkninger. Regelrådet mener derfor at utredningskvaliteten er god, men vil også peke på enkelte svakheter.

Regelrådet mener nytte- og kostnadsvurderingene kunne vært grundigere og konklusjonene de leder til tydeligere presentert. Forslagene oppfattes som klart inngripende for berørt næringsliv og effektene av forslaget burde derfor vært grundigere vurdert og bedre tallfestet. Det gjelder særlig for mange takstmenn som vil måtte gjennomføre etterutdanning.

Regelrådet vil også peke på at noen av de konkrete reglene som foreslås ikke er teknologinøytrale i og med at de peker på konkrete håndgrep og arbeidsprosesser snarere enn hva man ønsker å oppnå.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.