Høringssvar til Byggkvalitetutvalgets rapport

Illustrasjon -av uus bygging
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 26. februar Byggkvalitetutvalgets rapport «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet» på høring. Regelrådet har valgt å avgi høringssvar. Foto: Colourbox
15. mai 2020

Bakgrunnen for Regelrådets høringssvar

Forslaget berører mange virksomheter, hvorav en stor andel er små virksomheter. Regelrådet har derfor prioritert å uttale seg om utredningen allerede i denne fasen. Regelrådet mener at utredningen, selv om den ikke inneholder konkrete regelverksforslag, inneholder analyser og anbefalinger som gjør at den er viktig for norsk næringsliv. Vi ønsker derfor å gi innspill til den videre behandlingen av saken, og understreke behovet for ytterligere utredning og analyse på noen punkter.

Byggkvalitetutvalget har levert en grundig rapport

Regelrådet mener utvalgets rapport gir en god beskrivelse av problemet og målet med forslaget. Utvalget har gitt en svært grundig beskrivelse av næringen, inkludert fordelingen mellom små og store virksomheter. Regelrådet finner det positivt at utvalget har drøftet flere alternative forslag til endringer. Regelrådet finner det videre positivt at utvalget har gjort grundig rede for tilsvarende reguleringer i andre land og andre sektorer. Videre er de begrensninger som EØS-avtalen oppstiller gjort rede for og vurdert. Utvalget har også gitt klare anbefalinger og redegjort for enkelte virkninger av forslaget. Det er positivt at utvalget gjennomgående har vurdert digitalisering, forenkling og hensynet til små og mellomstore bedrifter.

Det gjenstår avklaringer og utredning av virkninger

Regelrådet mener at det for enkelte av forslagene gjenstår noen avklaringer. Det er også behov for ytterligere vurderinger av virkninger for næringslivet for å få et fullstendig beslutningsgrunnlag. Regelrådet mener at konsekvensene av å konsentrere ansvaret hos tiltakshaver bør utredes nærmere. Regelrådet mener det gjenstår utredning på hvordan byggskaderegisteret skal innrettes og fungere i praksis, hvordan forsikringsselskapene skal vurdere forsikringspremie før selskapene har bygget seg opp en historikk, og hvordan forsikringsselskapene skal vurdere nye selskaper. Det må også vurderes hvordan reglene skal komme til anvendelse på bygg som allerede er under oppføring på ikrafttredelsestidspunktet.

Regelrådet mener det bør være mulig for departementet i det videre arbeidet å anslå enkelte kostnader, for eksempel gebyrer og forsikringspremier. Videre mener Regelrådet at departementet bør utrede og beregne nytteeffekten for næringslivet ved å slippe å søke om sentral godkjenning. Regelrådet kan ikke se at utvalget har vurdert virkningene for små virksomheter. Siden det er mange små virksomheter i bransjen, er det viktig at departementet har dette med seg i det videre arbeidet.

Høringssvaret fra Regelrådet (pdf)

Byggkvalitetutvalgets rapport (regjeringen.no)

Høringsiden (regjeringen.no)