27.05.2020

Finansdepartementet foreslår innføring av kildeskatt på renter og royalty mv. Regelrådets rolle er å vurdere om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt i utredningen. Rådet kan også vurdere omforslagene er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet

Ut fra at forslaget om kildeskatt på leiebetalinger for fysiske eiendeler skal utredes nærmere og sendes på egen høring, har Regelrådet etter en samlet vurdering kommet til at de øvrige forslagene er tilstrekkelig utredet. Vi har likevel noen innspill til tiltak som kunne klargjøre hvilke virkninger og kostnader disse forslagene vil ha.

Regelrådet har enkelte innspill til ytterligere forbedringer av utredningen

Departementet kunne med fordel beskrevet mer grundig hvilke bransjer eller deler av næringslivet i Norge som vil bli berørt av forslaget. Departementet beskriver virkningene for de direkte berørte foretakene forholdsvis grundig, men har ikke beregnet administrative kostnader. Regelrådet mener det kunne vært gitt eksempler på administrative kostnader et tenkt selskap vil få ved å oppfylle plikten til å vurdere, fastsette og betale skattetrekket.

Det er positivt at departementet har vurdert flere måter å utforme kildeskatten på. Departementet har også sett hen til praksis i en rekke andre land, og gjort rede for EØS-rettslige forpliktelser og konsekvensene av disse.

Er det mulig med flere unntak og avgrensninger samtidig som man oppnår formålet med forslagene?

Etter Regelrådets vurdering virker de unntak og avgrensninger som er gjort i forslaget faglig godt begrunnet. Spørsmålet er om det likevel er mulig med ytterligere unntak og avgrensninger, samtidig som man oppnår formålet med forslagene. Regelrådet mener det ville styrket beslutningsgrunnlaget om omfanget av problemet med overskuddsflytting var enda bedre gjort rede for, samt at virkningene for næringslivet i større grad var forsøkt tallfestet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.