Green

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.05.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven, med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann.

Departementet har vurdert virkningene av tiltakene grundig, og høringsnotatet besvarer de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen.

Det er positivt at det i utformingen av regelverket er lagt til rette for at kommunene kan velge de tiltakene som er best egnet i hvert tilfelle. Samtidig vil måloppnåelse avhenge av hvordan kommunene løser problemene lokalt. Regelrådet stiller spørsmål til om departementet kunne foreslått ytterligere tiltak for å sikre at det ikke blir urimelige utslag for enkeltbedrifter. Det kunne også vært nærmere vurdert om det er behov for særskilte tiltak for å veilede næringslivet om muligheter for såkalte blå-grønne løsninger.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.