10.06.2020

Miljødirektoratet foreslår forbud mot å bringe i omsetning enkelte produkter i plast ment til engangsbruk. Bakgrunnen for forslaget er å oppfylle artikkel 5 i EU-direktiv 2019/904 om plastprodukter. Regelrådet kan ikke se at det er nasjonalt handlingsrom i denne delen av direktivet.

Miljødirektoratet har i høringsnotatet presentert problemet og målet med forslaget på en god måte. Regelrådet finner det positivt at berørt næringsliv er identifisert, men mener at næringslivet kunne vært beskrevet grundigere. Videre finner Regelrådet at både nytte- og kostnadsvirkninger er utredet, og at virkningene for sluttbrukere er tallfestet og verdsatt. Regelrådet mener likevel at omstillingskostnadene kunne vært utredet noe nærmere. Regelrådet stiller spørsmål til om Miljødirektoratet undervurderer merkostnaden ved forbudet mot okso-nedbrytbar plast.

Regelrådet mener at Miljødirektoratet i det videre arbeidet bør vurdere om det er behov for informasjonstiltak, særlig overfor små virksomheter.

Tatt i betraktning det begrensede handlingsrommet i denne saken er det etter Regelrådets vurdering ikke mulig å foreslå tiltak som kan gjøre at målene kan oppnås til en lavere kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.