Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

10.06.2020

Regelrådet finner at problemstillingen og målet med forslaget er godt beskrevet i utredningen. Som følge av dissenser er det er også utredet alternative løsninger, og det er for enkelte av forslagene gjort rede for tilsvarende reguleringer i andre land, og reguleringer av andre bransjer.

Regelrådet registrerer at forslaget får store virkninger for inkassobransjen. Regelrådet finner det positivt at virkningene er tallfestet, men arbeidsgruppen kunne med fordel vist hvordan virkningene er beregnet og hvilke forutsetninger som ligger til grunn. Etter Regelrådets vurdering kunne utredningen av konkurransevirkninger og særlige virkninger for de små aktørene i bransjen vært grundigere.

Etter Regelrådets vurdering er det en grunnleggende svakhet at det ikke er utredet virkninger for næringslivet som er brukere av inkassotjenester. Arbeidsgruppen burde vurdert om forslagene kan føre til at bedrifter må vente lenger på betaling. Dette kan potensielt påvirke likviditeten og omsetningshastigheten for næringslivet som selger varer og tjenester på kreditt. Likeledes burde nyere metoder for å effektivisere innkrevingsarbeidet som for eksempel e-faktura og sms-varsling, vært vurdert.

I denne saken burde det etter Regelrådets vurdering vært gjennomført en full samfunnsøkonomisk analyse slik at også virkningene for øvrig næringsliv og nytten for samfunnet for øvrig hadde blitt belyst. Videre stiller Regelrådet spørsmål ved om det burde vært nedsatt et offentlig utvalg som kunne sett på hele inkassoloven som sådan. Regelrådet finner også at mandatet til arbeidsgruppen fra departementet gir lite rom for en samlet og god kost-nytte vurdering og utredning av et bredere spekter av alternative tiltak og løsninger. Dette får konsekvenser for muligheten til å finne de mest samfunnsøkonomiske løsningene i denne saken.

Regelrådet anbefaler at saken utredes nærmere før en eventuell oversendelse til Stortinget.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.