Red

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

02.07.2020

Høringsnotatet presenterer forslaget på en oversiktlig måte. Det er positivt at det er utredet alternative avgiftssatser. Og videre at det er gjort rede for avfallsforbrenningssystemet i Sverige og forholdet til EØS-avtalen. Det er imidlertid svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet. Det gjelder konkurransevirkninger for avfallsforbrenningsanleggene, virkningene for fjernvarmeanlegg samt virkninger på avfallsleveranser fra øvrig næringsliv. Videre savner vi vurderinger av hensynet til små virksomheter. Vi savner også utredning av insentiver for innovasjon og nytenkning innenfor avfallsforbrenning som kan bidra til lavere utslipp.

Etter Regelrådets vurdering er det, slik utredningen nå foreligger, tvilsomt om avgiften vil bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Samtidig er det på det rene at forslaget medfører nye byrder for næringslivet.

Evalueringen av den tidligere avgiften i Sverige og Miljødirektoratets evaluering av virkningene av å oppheve forbrenningsavgiften tyder på at avgiften har hatt liten eller beskjeden effekt på klimagassutslippene. Regelrådet stiller på denne bakgrunn spørsmål ved om en gjeninnføring av en avgift vil bidra til å nå målene om kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp. Vi er på denne bakgrunn i tvil om disse målene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.