Yellow

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

02.07.2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig handel med tobakksvarer på høring. Regelrådet har kommet fram til at utredningen har svakheter på enkelte punkter, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelverksprosessen knyttet til ulovlig handel med tobakksvarer har pågått over flere år. Denne høringen gjelder utfyllende og detaljerte bestemmelser. Regelrådet hadde forventet at departementet ville komme med beregninger av de økonomiske og administrative virkningene for de berørte i forbindelse med denne forskriftshøringen. Dette fordi det har vært signalisert i tidligere dokumenter. Vi kan ikke se at det er gjort beregninger av slike virkninger for berørt næringsliv.

Vi vil gi ros for at nasjonale valg som følger av forordningene fra EU er tydelig diskutert. Og for at departementet har sett til gjennomføring i andre land som grunnlag for forslaget om gjennomføringen i Norge.

Rådet vil oppfordre departementet til å ha tett dialog med det berørte næringslivet for å finne frem til hensiktsmessige overgangsordninger som likevel ivaretar regelverkets formål. Vi vil også understreke at dersom ikke det offentlige gjør sin del av de nødvendige aktivitetene for å redusere ulovlig handel med tobakk, kan regelkostnadene som bæres av næringsaktørene som er lovlydige bli en uforholdsmessig byrde for dem.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.