Høringssvar til forslag til nasjonalt statistikkprogram

En mulighet kan være at SSB utvikler en tjeneste der etater som lager nytt regelverk kan henvende seg og få bistand til å kartlegge virkninger på næringslivet av nye forslag. Foto: Colourbox
8. juli 2020

Bakgrunnen for Regelrådets høringssvar

Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Rådet har også i sitt mandat å følge regelverksutviklingen i Norge og å bidra med veiledning om nytte-kostnadsanalyser for etatene som utformer og fastsetter nytt regelverk.  Regelrådet har valgt å avgi høringssvar på forslaget til nytt statistikkprogram for 2021 – 2023. Grunnen til det er at vi ønsker å peke på at norsk forvaltning i foruroligende liten grad bruker tilgjengelig statistikk, i noen tilfeller mangler statistikk til å opplyse og kostnadsberegne forslag til nye lover og regler.

Det presenteres få eller ingen data for hvilke næringer og antall næringer som påvirkes av forslagene i høringsnotatet

Regelrådet kartlegger alle forslag til nytt regelverk som er innenfor mandat. De siste årene har dette vært noe over 300 enkeltforslag av ulik størrelse og betydning for næringslivet. Kartleggingen, som nå omfatter over 800 høringssaker totalt, viser at svært mange beslutningsgrunnlag har grunnleggende mangler i forhold til utredningsinstruksens krav. En av de viktigste utfordringene som går igjen er at det presenteres få eller ingen data for hvilke næringer og antall og størrelse på bedrifter som påvirkes av forslaget. Dette er særlig alvorlig når forslagene påvirker mange små og mellomstore bedrifter. Disse bedriftene er særlig utsatt dersom nytt regelverk ikke er tilpasset administrativ kapasitet. Utredningsinstruksen har krav om slike analyser, og det er liten tvil om at gode analyser på dette området kan gi bedre løsninger på reguleringsutfordringer og viktige kostnadsbesparelser for bedriftene.

OECD mener virkningene av gode beslutningsgrunnlag kan være betydlige

OECD anbefaler at medlemslandene legger vekt på å gjennomføre nytte-kostnadsanalyser av forslag til nytt regelverk. OECD viser i sin Regulatory Policy Outlook til, at virkningene av gode beslutningsgrunnlag på dette området kan være betydelige – både direkte gjennom lavere kostnader og indirekte for å stimulere nyskaping og innovasjon.

Regelrådet vil gjerne drøfte disse problemstillingene videre

Regelrådet ønsker å gjøre Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå kjent med dette, og vil gjerne også drøfte disse problemstillingene videre. En mulighet kan være at SSB utvikler en tjeneste der etater som lager nytt regelverk kan henvende seg for å få bistand til å kartlegge virkningene nye forslag har på næringslivet. En slik ordning brukes blant annet i Tyskland.