09.07.2020

Finansdepartementet har sendt forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto på høring. Regelrådet har kommet fram til at utredningen har svakheter på enkelte punkter, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet ser det som positivt at Finansdepartementet har vurdert to forskjellige modeller for standardisert kompensasjon, og at de har drøftet om regulering i forskrift er nødvendig for enkelte problemstillinger.

Noen konsekvenser for næringslivet fremkommer stedvis i utredningen som en del av beskrivelsen av de nye bestemmelsene. Høringsnotatet mangler en samlet og oversiktlig vurdering av konsekvensene for næringslivet som følger av forslagene, samt tallfesting. Departementet har kun vist til tidligere omtale av økonomisk og administrative konsekvenser om egen pensjonskonto i Prop. 40 L (2018-2019) kap. 10. Vi savner også en beskrivelse av nullalternativet, det vil si dagens situasjon og forventet videre utvikling uten nye tiltak.

Regelrådet stiller spørsmål om hva som er begrunnelsen for at departementet ikke har gitt overgangsregler. Vi mener departementet også burde drøftet om de skulle bidratt i arbeidet med en informasjonshub. Det ser ut til at det har blitt gjennomført omfattende involvering av nærings- og arbeidstaker-organisasjoner på flere steg i prosessen med regelendringene. Regelrådet vil gi departementet ros for å ha trukket inn berørte parter, både tidlig i prosessen og underveis i arbeidet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.