09.07.2020

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag om å utvide rapporteringsplikten for fiskeflåten. I dag er det hovedsakelig fartøy over 15 meter som rapporterer om fangst, aktivitet, innsats og posisjon. Fartøyene under 15 meter utgjør omtrent 90 prosent av fiskeflåten og flere arter blir kun fisket av mindre fartøy. For å sikre en bedre areal- og ressurskontroll foreslås det nå å utvide rapporteringsplikten til hele fiskeflåten uavhengig av størrelse.

Regelrådet vil gi ros for et godt utarbeidet høringsnotat. Problembeskrivelsen er god, og tiltakene som utredes er relevante og tar hensyn til næringslivet. Flere av tiltakene er kostnadsberegnet, noe som styrker utredningen. Regelrådet finner det videre positivt at direktoratet har vært i kontakt med leverandører av rapporteringsutstyr for å kartlegge hvilke muligheter som finnes.

Regelrådet finner det positivt at direktoratet har foreslått en rapporteringsløsning som følger «bare en gang prinsippet» noe som vil si at informasjon kun skal rapporteres en gang. Regelrådet viser til at veiledning og informasjon blir viktig i en overgangsfase. Regelrådet vil bemerke at konkurranseeffekter av forslagene kunne ha vært utredet. Ved å utvide rapporteringsplikten kan det oppstå konkurranseeffekter både mellom norske fartøy, og mellom norske og utenlandske fartøy. En utredning av konkurranseeffektene ville styrket beslutningsgrunnlaget.

Avslutningsvis mener Regelrådet også at direktoratet burde gått lengre i å anbefale hvilke tiltak de mener er best egnet for å nå de målene ut fra en kostnad-nytte tilnærming. Direktoratet burde vurdert myndighetenes behov for data opp mot byrdene for næringslivet som følge av forslaget.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.