De nyeste bestepraksis-anbefalingene fra OECD om regelverksutvikling og reguleringspolitikk

Illustrasjon
OECD har gitt bestepraksisanbefalinger om forhåndsutredning av reguleringer. OECD skriver blant annet at effektiv kvalitetskontroll er viktig og at utredningsmetodikken bør være så enkel og fleksibel som mulig.
OECD har publisert to dokumenter som inneholder råd og prinsipper for bestepraksis når det gjelder forhåndsutredning av regelverksforslag og såkalte One-stop Shops for befolkning og næringsliv. Her kan du lese mer om bestepraksis og finne lenker til rapportene.

OECDs bestepraksis-anbefalinger om forhåndsutredning av reguleringer

Regjeringer oppfordres til å være tydelige på hva de anser som «gode regler», og introdusere utredning av virkninger av regelverksforslag som en del av en helhetlig, langsiktig plan for å øke kvaliteten på reguleringer.

Effektiv kvalitetskontroll er viktig

Det oppfordres også til å etablere en kvalitetskontrollenhet (oversight unit) for vurdering av utredninger av virkninger av regelverksforslag. I Norge har Regelrådet en slik rolle når det gjelder vurdering av utredning av virkninger for næringslivet. OECD skriver at effektiv kvalitetskontroll (regulatory oversight) er en avgjørende forutsetning for en vellykket utredning av virkninger av regelverksforslag.

Utredningsmetodikken bør være så enkel som mulig

OECD gir råd om at metodikken skal være så enkel og fleksibel som mulig, samtidig som det sikres at visse viktige funksjoner blir ivaretatt. Krav til utredning av virkninger av regelverksforslag skal ikke alltid tolkes som å kreve en fullverdig, kvantitativ kostnads-nytte-analyse av lovgivningen, men det er viktig å alltid identifisere alle relevante direkte og viktige indirekte kostnader så vel som fordeler/nytte.

Anbefalinger om systemet og rammebetingelsene for forhåndsutredning av reguleringer

Det gis anbefalinger om viktigheten av forpliktelse og støtte til utredning av virkninger av regelverksforslag, hvordan man bør styre utredningsarbeidet, at arbeidet må ha den nødvendige forankring, bruk av målrettet og passende metodikk og kontinuerlig overvåking, evaluering og forbedring av utredningen av virkninger av regelverksforslag.

Anbefalingene er basert på OECDs omfattende erfaring med å hjelpe medlemsland med å implementere reformer i reguleringspolitikken, og rapporten er godkjent av OECDs komite for reguleringspolitikk, der Regelrådet er med i den norske delegasjonen.

OECDs bestepraksis-anbefalinger om One-stop Shops for innbyggere og næringsliv

One-Stop Shops er løsninger som samler mange offentlige tjenester på samme sted for å gjøre det enklest mulig for brukerne. De bidrar også til effektiv gjennomføring av reguleringer som næringslivet må forholde seg til. Rapporten er en del av en serie “beste praksis-prinsipper” produsert i regi av OECDs komite for reguleringspolitikk. Norge og Canada har bidratt med finansiering av arbeidet og norske Altinn omtales i rapporten.

 

I rapporten presenteres prinsipper for hvordan man kan lage og drifte løsninger som sikrer at næringsliv og innbyggere enkelt kan rapportere til og ha dialog med myndighetene og på den måten innfri krav som følger av lover og regler på en ressurseffektiv måte.

OECD er opptatt av hele lovgivningsprosessen, helt fra forhåndsutredning av en regulering til evaluering etter at den er satt i verk. One-Stop shops bidrar til at loven etterleves og at tjenester kan leveres effektivt fra det offentlige. «Lover tjener ikke samfunnet når de blir dårlig levert», som det heter i rapporten.

 

Rapporten skisserer 10 prinsipper for bestepraksis som handler om politisk engasjement, ledelse, juridisk rammeverk, samarbeid og koordinering, rolleklarhet, styring, involvering av berørte parter, kommunikasjon og teknologiske hensyn, menneskelig kapital, samt overvåking og evaluering av løsningen.

Rapporten omtaler flere case-studier som grunnlag for prinsippene om bestepraksis: Service Canada, Informationsportal für Arbeitgeber i Tyskland, Tu Empresa i Mexico, websidene ePortugal.gov.pt og GOV.UK, i tillegg til Altinn, som trekkes frem som en fullverdig One-Stop shop.